Zásady ochrany osobních údajů

Informace týkající se zásad ochrany osobních údajů webu

1. Tato část popisuje, jak spravovat webovou stránku www.easytechsolution.it, s odkazem na zpracování osobních údajů uživatelů, kteří ji konzultují. Zpracování údajů probíhá v souladu s kritérii stanovenými evropským nařízením o ochraně osobních údajů, reg. 2016/679 / UE a jakýkoli další národní legislativní text, ustanovení nebo povolení příslušného orgánu s ním spojeného. Podle uvedeného zákona musí být zacházení založeno na zásadách správnosti, zákonnosti a transparentnosti a ochraně jeho důvěrnosti a práv.

2. Informace jsou poskytovány pouze pro tento web, nikoli pro jiné webové stránky, na které může uživatel nahlédnout pomocí odkazů v nich obsažených.

3. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o metodách, časech a povaze informací, které musí správci údajů poskytnout uživatelům při připojování k webovým stránkám tohoto webu, bez ohledu na účely samotného odkazu, podle italštiny právo a evropské.

4. Informace mohou podléhat změnám v důsledku zavedení nových pravidel v tomto ohledu, proto je uživatel vyzván k pravidelné kontrole této stránky.

5. Pokud je uživateli méně než 16 let, podle čl. 8 odst. 1 nařízení EU 2016/679 musí svůj souhlas legitimovat prostřednictvím povolení rodičů nebo kohokoli, kdo je nahradí.

Zpracování dat

1 – Správce údajů

1.1 Správcem údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, služba nebo jiný subjekt, který jednotlivě nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Zabývá se také bezpečnostními profily.

1.2 V souvislosti s touto webovou stránkou je správcem údajů společnost Easytech srl se sídlem na adrese Via Evangelista Torricelli 35e, 37136 Verona a za účelem vyjasnění nebo uplatnění práv uživatele jej může kontaktovat na následující e-mailové adrese info@easytechsolution.it .

2 – Místo zpracování dat

2.1 Ošetřování spojené s webovými službami tohoto webu probíhá ve výše uvedeném sídle společnosti (viz bod zpracování údajů) a je prováděno zaměstnanci společnosti nebo externími agenty řádně jmenovaných operací údržby a aktualizace. Žádná data odvozená z webové služby nejsou sdělena ani zveřejněna.

2.2 Osobní údaje uživatele mohou být přeneseny do jiné země, než ve které se uživatel nachází. Pro získání dalších informací o místě ošetření může Uživatel nahlédnout do části týkající se podrobností o zpracování Osobních údajů.

3 – Doba uchování dat

Údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu požadovanou účely, pro které byly shromážděny, a po dobu maximálně 10 po sobě jdoucích let, pokud není požadováno slovanské zrušení způsobem stanoveným v bodě 4.

Proto:

3.1. Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi vlastníkem a uživatelem budou uchovány, dokud nebude dokončeno plnění této smlouvy.

3.2. Osobní údaje shromážděné pro účely související s oprávněným zájmem vlastníka budou uchovány až do uspokojení tohoto zájmu. Uživatel může získat další informace týkající se oprávněného zájmu sledovaného Vlastníkem v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním Vlastníka.

Pokud je léčba založena na souhlasu uživatele, může správce údajů uchovávat osobní údaje déle, dokud nebude tento souhlas odvolán. Kromě toho může být správce povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu v souladu se zákonnou povinností nebo na základě příkazu orgánu.

Na konci doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Na konci tohoto období proto již nebude možné uplatnit právo na přístup, zrušení, opravu a právo na přenositelnost údajů.

4 – Režim zpracování dat

Správce údajů přijímá příslušná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, vyzrazení, úpravám nebo zničení osobních údajů.

Ošetření se provádí pomocí IT a / nebo telematických nástrojů, s organizačními metodami a logikou striktně související s uvedenými účely. Kromě vlastníka mohou v některých případech mít přístup k dalším subjektům zapojeným do organizace této aplikace (administrativní, obchodní, marketingové, právní, správci systému) nebo externí subjekty (například poskytovatelé technických služeb třetích stran, poštovní kurýři) data). poskytovatel hostingu, IT společnosti, komunikační agentury), je-li to nutné, také jmenoval zpracovatele dat vlastníkem. Aktualizovaný seznam správců lze vždy požadovat od správce údajů.

5 – Účel zpracování údajů

Osobní údaje poskytované uživateli procházejícími webové stránky budou zpracovány pro agregované statistické účely anonymně ve vztahu k údajům obsaženým v cookies uložených v zařízení uživatele.

Zpracování týkající se požadavků na informace z kontaktního bloku bude prováděno pouze za účelem dosažení požadované služby.

Účelem zacházení s předplatným zpravodaje je zasílání informací a propagační komunikace ve vztahu k vlastním iniciativám a / nebo dceřiným a / nebo přidruženým společnostem.

Uživatelé se mohou kdykoli bezplatně odhlásit z odběru novinek zasláním e-mailu na adresu uvedenou v bodě 1. Správce údajů nebo pomocí příslušného tlačítka ve spodní části každého obdrženého zpravodaje.

6 – Druhy zpracovávaných údajů

6.1. Navigační data. Během svého normálního provozu získávají systémy IT a softwarové postupy používané k provozování této webové stránky některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitně spojen s používáním internetových komunikačních protokolů. Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány, aby byly spojeny s identifikovanými zúčastněnými stranami, ale které by ze své podstaty mohly prostřednictvím zpracování a spojení s údaji uchovávanými třetími stranami umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie dat zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webu, adresy v URI (Uniform Resource Identifier) ​​notaci požadovaných zdrojů, čas požadavku, metodu použitou v odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi dané serverem (úspěšná, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a počítačového prostředí uživatele . Tyto údaje na tomto webu se používají pouze za účelem získání anonymních statistických informací o používání webu a ke kontrole jeho správného fungování. Data by mohla být použita ke zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti webu. U těchto údajů, a pouze za výše uvedeným účelem, není nutné vyžadovat souhlas.

6.2. Údaje poskytnuté uživatelem dobrovolně. Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na tomto webu nebo vyplnění formulářů v konkrétních částech s povinnými a volitelnými poli znamená následné získání informací a adresy odesílatele, které jsou nezbytné pro odpověď na žádosti o služby a / nebo informace. U těchto údajů, a pouze za výše uvedeným účelem, není nutné vyžadovat souhlas.

6.3. Cookies Stránky v tomto ohledu nezískávají žádné osobní údaje uživatelů. Cookies se nepoužívají k přenosu osobních údajů a nepoužívají se ani tzv. trvalé soubory cookie jakéhokoli druhu nebo systémy pro sledování uživatelů. Používání takzvaných relačních cookies (které nejsou trvale uloženy v počítači uživatele a zmizí, když je prohlížeč zavřený) je přísně omezeno na přenos identifikátorů relací (skládajících se z náhodných čísel generovaných serverem) nezbytných pro bezpečné a efektivní web.

7 – Práva zajímavých

Uživatelé mají práva uvedená v článcích 15-21 European Reg. 2016/679 (právo na opravu, právo být zapomenut, právo na omezení zacházení, právo na přenositelnost údajů, právo na námitku). Zejména:

• Právo na přístup: získat či nikoli potvrzení osobních údajů, které se ho týkají, a získat přístup k těmto údajům a ke konkrétním informacím (např. Účely zpracování, kategorie dotyčných údajů, příjemci, kterým budou údaje sděleny) );

• Právo na opravu: bez zbytečného odkladu získat opravu nepřesných údajů, které se ho týkají. V takovém případě vzniká povinnost správce údajů sdělit opravu všem příjemcům, kterým byly údaje předány, ledaže by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí;

• Právo na výmaz: získat výmaz údajů, které se ho týkají, bez zbytečného odkladu a správce údajů je povinen je bez zbytečného odkladu vymazat, pokud existují určité důvody (například osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny; pokud zúčastněná strana odvolá souhlas; pokud musí být zrušeny z důvodu zákonné povinnosti). V takovém případě vzniká povinnost správce údajů sdělit zrušení všem příjemcům, kterým byly údaje předány, ledaže by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí;

• Právo na omezení zpracování: správci údajů může být poskytnuto omezení zpracování údajů, například pouze za účelem ochrany, s vyloučením jakéhokoli jiného použití, v určitých případech (např. Je-li zacházení nezákonné a má-li zájem strana je proti vymazání údajů; pokud zúčastněná strana zpochybňuje přesnost, v mezích období ověření přesnosti). V takovém případě vzniká povinnost správce údajů sdělit omezení zacházení všem příjemcům, kterým byly údaje předány, ledaže by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí;

• Právo na přenositelnost údajů: získat zpět poskytnuté osobní údaje a předat je jiným nebo požadovat přenos od jednoho držitele druhému, je-li to technicky proveditelné;

• Právo vznést námitku: vznést kdykoli námitku proti zpracování pro účely veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu; pro marketingové účely; pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.
Zainteresované strany mohou v případě potřeby podat stížnost na záruční úřad nebo jej jednoduše kontaktovat ohledně informací týkajících se výkonu jeho práv uznaných nařízením EU. 2016/679.

Cookie policy

This Cookie Policy explains what cookies are and how they are used by our site. Read this document to understand what cookies are and how they help us offer you a complete browsing experience. You can decide to block unnecessary cookies. For more information on how we use and protect your data, consult our Privacy Policy.You can change your cookie consent settings on our site at any time.Your consent applies to the following domain: www.easytechsolution.it[user_consent_state]

What are cookies?

Cookies are small text files that are used to store small information. Cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website work properly, make it safer, provide a better user experience and understand how the website behaves and analyze what works and what instead needs to be improved.

How do we use cookies?

Like most online services, our website uses proprietary and third-party cookies for various purposes. Proprietary cookies are mainly necessary for the proper functioning of the website and do not collect any personal data identifiable by the user. Third-party cookies are mainly used to understand the performance of the website, to understand how you interact with our domain, to keep our services secure, to provide advertisements that are relevant to you, to provide you with a better service, and to help you accelerate future interactions with our website.

What kind of cookies do we use?

Essential: some cookies are essential in order to try the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to access your account, add products to your cart and checkout safely.Statistics: these cookies store information such as the number of visitors to the website, the number of unique visitors, such as website pages were visited, the origin of the visit, etc. This data helps us understand and analyze the performance of the website and where it needs improvement.Functional: these are the cookies that help some non-essential features on our website. These features include embedding content such as video or sharing. of content on the website on social media platforms.Preferences: these cookies help us memorize your settings and browsing preferences such as language preferences in order to have a better and more efficient experience in future visits to the website.[cookie_audit colonne = „cookie, descrizione“ header = „L’elenco che segue dettaglia i cookie utilizzati nel nostro sito Web.“]

How can I check my cookie preferences?

If you decide to change your preferences later during the browsing session, you can click on the „Privacy and Cookies Policy“ tab on the bottom bar. This will again display the consent notice which will allow you to change your preferences or completely withdraw your consent. In addition, different browsers offer different methods to block and delete cookies used by websites. You can change your browser settings to block / delete cookies. To find out more about how to manage and delete cookies, visit www.allaboutcookies.org.

Other ways to select / deselect or disable, remove or block cookies

This website allows you to select / deselect individual cookies, in the manner described below, but we warn you that, in the event of deactivation, full usability of the same may not be guaranteed. To disable, remove or block cookies, you can use the browser settings. Below are the indications with respect to the main browsers on the market.

Google Chrome:

1. Open Google Chrome;
2. Click on the „Tools“ icon;
3. Select „Settings“ and then „Advanced settings“;
4. Select „Content settings“ under „Privacy“;
5. In the „Cookies“ tab you can deselect cookies and save your preferences.

Firefox:

1. Open Firefox;
2. Press the „Alt“ button on the keyboard;
3. In the toolbar located at the top of the browser, select „Tools“ and then „Options“;
4. Then select the „Privacy“ tab;
5. Go to „History Settings“ and then to „Use custom settings“;
6. Deselect „Accept cookies from sites“ and save your preferences.

Internet Explorer:

1. Open Internet Explorer;
2. Click on the „Tools“ button and then on „Internet Options“;
3. Select the „Privacy“ tab and move the slider to the privacy level you wish to set (upwards to block all cookies or downwards to allow them all);
4. Then click on „Ok“.

Safari:

1. Open Safari;
2. Choose „Preferences“ in the toolbar, then select the „Security“ panel in the following dialog;
3. In the „Accept cookies“ section it is possible to specify if and when Safari should save cookies from websites. For more information click on the Help button (marked with a question mark);
4. For more information on the cookies that are stored on your computer, click on „Show cookies“.

Microsoft Edge:

1. Open Microsoft Edge;
2. In Microsoft Edge go More & gt; Settings.
3. Under Clear browsing data, select Choose items to clear.
4. Select the checkbox next to each type of data you want to clear and then select Clear.
5. If desired, set Always clear after closing the browser to On.

The User, by accessing the Home Page of the Site or other pages, takes a look at the banner of brief information relating to the cookies present therein and has access to this Privacy Policy, to the Site Policy as well as to the specific Cookie Policy; by continuing to browse our site, the user consents to the use of cookies. By accessing the Cookie Policy, the User can refuse consent to cookies.

Changes to this document

1. This document constitutes the privacy policy of this site.

2. This document may be subject to change at any time by indicating the users on this page. Therefore, please consult this page often, taking as reference the date of the last modification indicated at the bottom.

3. The document was updated on 03 October 2018 to comply with the relevant regulatory provisions, and in particular in compliance with EU Regulation 2016/679.